Masterplan 'De Warande' Kortrijk

Projectbeschrijving

Avontuurlijkheid, kindgerichtheid en participatie staan centraal. Exploratiedrang, fantasie, creativiteit en inspraak van de gebruiker -het kind of de jongere dus- zijn hierin sleutelbegrippen. Zonering van het terrein helpt de interactie tussen bepaalde gebruikers te stimuleren of te ontmoedigen, afhankelijk van de verschillende functies (speelpleinwerking, open speeldomein voor vrije recreatie en verblijfscentrum). 
Deze zonering gebeurt op een natuurlijke en ongedwongen manier. Paviljoenen functioneren als gezicht van de site; samen met de boomhut en een uitkijktorentje over de Heulebeekvallei houden ze de site samen. Deze elementen liggen verspreid over een zone voor vrije recreatie, een overgangszone met een slingerend en een recht pad, een zone voor speelpleinwerking, een amfitheater en een speelbos.

Voor de invulling en ‘inkleuring’ van de speelzones worden zoveel mogelijk natuurlijke materialen (beplanting, water en terreinaanleg) gebruikt en het aantal speeltuigen wordt beperkt tot een absoluut minimum. Groenaanleg krijgt hierin een cruciale rol toebedeeld: zij stimuleert de beleving in het algemeen en de zintuiglijke beleving in het bijzonder. 

Een aantal ontwerpregels maken deze filosofie zichtbaar op het terrein: de bebouwde footprint werd zo klein mogelijk gehouden, bestaande infrastructuur werd maximaal heringezet, hard en zacht verkeer wordt gescheiden. Het eenvormige terreinconcept geeft een duidelijke structurering aan het terrein, zorgt voorsamenhorigheid en  verleent het een eigen identiteit. De landschapsinrichting is de onderlegger en hoofddrager voor het vervolg van het ontwerp en haar inrichting. Dit plan structureert maar laat tegelijk verandering toe, zowel in aanleg als in beheer.

Opdrachtgever

Stadsbestuur Kortrijk

Locatie

Kortrijk

Regio

Vlaanderen, België

Status

Livré en 2009

Team

BURO II & ARCHI+I

Type

Masterplan